Phỏng vấn trực tiếp với đại diện trường ĐẠI HỌC ABERYSTWYTH | Anh Quốc
Thời gian: 16.00 - 17.00 | Thứ hai, Tháng 12 12, 2016 | HCMC