Học bổng BRUNEL UNIVERSITY LONDON
| Cử Nhân, Sau Cử Nhân | 5000 Bảng Anh
http://www.brunel.ac.uk/international/scholarships/brunel-international-scholarships/Country-Specific-Scholarships